บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเผยผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานในประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานนี้ครอบคลุมผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2566

การรายงานทางการเงินของบริษัทครอบคลุมกิจกรรมการดำเนินธุรกิจทั้งหมดของบริษัท อย่างไรก็ตาม ข้อมูลผลการดำเนินงานปี 2566 ของ ปตท.สผ. มิติเศรษฐกิจและการกำกับดูแลกิจการ ครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการทั้งหมดทั้งที่บริษัทเป็นและไม่เป็นผู้ดำเนินการ (Operational Control and Non–operational Control) ซึ่งคิดเป็นความครอบคลุมของข้อมูลร้อยละ 100 ของรายได้ทั้งหมดของบริษัท ส่วนข้อมูลผลการดำเนินงานในมิติสิ่งแวดล้อมและสังคมครอบคลุมเฉพาะหน่วยปฏิบัติการซึ่ง ปตท.สผ. เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น ซึ่งคิดเป็นความครอบคลุมของข้อมูลมากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมดของบริษัท โดยท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนนี้ได้ใน ขอบเขตการรายงาน

ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้จัดทำเอกสาร ข้อมูลตามตัวชี้วัด (Content Index) เพื่อให้เห็นถึงความสอดคล้องของเนื้อหาในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56–1 One Report) ซึ่งครอบคลุมการดำเนินงานด้านความยั่งยืน และบนเว็บไซต์ ตามกรอบการรายงาน Global Reporting Initiative Standards : GRI Standards และกรอบรายงานทางการเงินแบบบูรณาการ (Integrated Reporting Framework : IR) และการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ (Task Force on Climate–related Financial Disclosures : TCFD) โดยท่านสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานนี้ ได้ที่

แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้อ่าน