แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)
ครอบคลุมการดำเนินงานด้านความยั่งยืน
หมายเหตุ : รายงานความยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ตั้งแต่ปี 2566

ข้อมูลย้อนหลัง

รายงานความยั่งยืน 2565
รายงานความยั่งยืน 2565
รายงานความยั่งยืน 2564
รายงานความยั่งยืน 2564
รายงานความยั่งยืน 2563
รายงานความยั่งยืน 2563
รายงานความยั่งยืน 2562
รายงานความยั่งยืน 2562
รายงานความยั่งยืน 2562 (ฉบับไฮไลต์)
รายงานความยั่งยืน 2562 (ฉบับไฮไลต์)
รายงานความยั่งยืน 2561
รายงานความยั่งยืน 2561
รายงานความยั่งยืน 2560
รายงานความยั่งยืน 2560
รายงานความยั่งยืน 2559
รายงานความยั่งยืน 2559
รายงานความยั่งยืน 2558
รายงานความยั่งยืน 2558
รายงานความยั่งยืน 2557
รายงานความยั่งยืน 2557
รายงานความยั่งยืน 2556
รายงานความยั่งยืน 2556
รายงานความยั่งยืน 2555
รายงานความยั่งยืน 2555
รายงานความยั่งยืน 2554
รายงานความยั่งยืน 2554